برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  خانم زينب سادات حسيني

عنوان : “ شناسايي ودسته بندي خطاهاي رايج در پايان نامه هاي …. "

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، تحقيقات آموزشي

زمان : ساعت 10.00      روز یکشنبه 1400/4/27

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر بهروز مهرام

دانشيار گروه مطالعات برنامه درسي وآموزش

 

 

 

استاد مشاور

دكتر طاهره جاويدي كلاته جعفرآبادي  

دانشيار گروه مباني تعليم وتربيت

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر ابوالفضل غفاري

استاديار گروه مباني تعليم وتربيت

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دکتر محمود سعیدی رضوانی

دانشيار گروه مطالعات برنامه درسي وآموزش