مقاله آقای دکتر مشهدی و همکاران که در مجله Learning and Motivation -(JCR=Q4, IF=1.28) در سال 2021 منتشر شده است.

The Effect of Group Emotional Schema Therapy on Cognitive Emotion Strategies in Women with Migraine Headaches: a Pilot Study

Ala Sharifi, Nazila Shojaeian, Ali Mashhadi, ZahraTabibi, Atefe Soltanifar

Journal: Learning and Motivation (JCR=Q4, IF=1.28)

Doi: https://doi.org/10.1016/j.lmot.2021.101747