مقاله آقای دکتر پیش‌قدم و همکاران که در مجله Frontiers in Psychology در سال 2021 منتشر گردیده است.

Multisensory Input Modulates P200 and L2 Sentence Comprehension: A One-Week Consolidation Phase

Nasim Boustani, Reza Pishghadam and Shaghayegh Shayesteh

Journal: Frontiers in Psychology. September 2021 | Volume 12 | Article 746813

DOI: 10.3389/fpsyg.2021.746813