بهینه سازی انرژی
کار تغییر سیستم روشنایی دانشکده انجام شد.
این مهم که در قالب قرارداد بازسازی و نقاشی دانشکده شروع شده است. تعویض لامپ های مهتابی سالن های همکف و طبقه اول را شامل می شود.
با تغییر سیستم روشنائی از مهتابی به ال ای دی ضمن افزایش نور به میزان دو برابر وضعیت موجود صرفه جویی 1/3 وضعیت گذشته را در بر دارد.