راه اندازی سیستم تحت شبکه صوت دانشکده
به همت هیات رئیسه محترم دانشکده، پیگیری های اداره امور عمومی و با حمایت مالی معاونت آموزشی دانشگاه سیستم قدیمی صوت دانشکده با جایگزینی سیستم صوت تحت شبکه جدید تغییر و آماده بهره برداری گردید.
این سیستم با حمایت مالی جناب آقای دکتر پیش قدم و با هزینه بالغ بر 900000000 ریال اعتبار شامل دو دستگاه آمپلی فایر تحت شبکه، تعداد ده دستگاه بلندگوی دکوراتیو، هفده عدد بلندگویی سقفی در سالن ها و ترمیم بلندگوهای کلاس ها به انحام رسید. سیستم تحت شبکه قابلیت پخش اذان خودکار و برنامه ریزی های مختلف را دارا بوده و مشکلات بی شمار پیشین را از میان برداشت.

لازم به ذکر است که همزمان سیستم صوت نمازخانه نیز شامل دو دستگاه بلندگو و یک دستگاه آمپلی فایر تعویض گردید.