مقاله آقای دکتر مشهدی و همکاران که در مجله Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy -(JCR=Q3, IF=1.7) در سال 2021 منتشر شده است.

Premenstrual Syndrome: The Role of Emotion Regulation Strategies and Trait Meta-Mood

Farzad Nasiri,  Shokofeh Sharifi, Ali Mashhadi, Rebecca Sharp

Journal: Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy
Impact Factor: 1.7    JCR Q 3

DOI: https://doi.org/10.1007/s10942-021-00412-4