مقاله آقای دکتر مشهدی و همکاران که در مجله Behavior Therapy -(JCR=Q1, IF=4.18) در سال 2021 منتشر شده است.

Combined Emotional Socialization Training and Family Accommodation Modification: Impact on Emotional Regulation and Anxiety Symptoms in Anxious Children

MaryamHassanzadehAvvala, AliMashhadi, CynthiaSuveg, ImanollahBigdeli, SeyedAmir Amin Yazdi, MahdiAbdollahzadeh Rafi

Journal: Behavior Therapy    Impact Factor: 4.18     JCR Q 1

DOI: https://doi.org/10.1016/j.beth.2021.09.003