برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : آقای وحيدنادي يزدي

عنوان : « رابطه فرزندپروري اسلامي ادراك شده ...»

مقطع و رشته تحصيلي : کارشناسی ارشد، مشاوره خانواده

زمان : ساعت 11.30      روز دوشنبه 1400/7/12

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر سيد محسن اصغري نكاح

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكترمريم بردبار

استادیار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر سكينه سلطاني

استاديار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترحسين كارشكي      

دانشیار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي