مقاله سرکارخانم دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی و همکاران که در مجله (JCR=Q3)-Archives of Iranian Medicine در سال 2021 منتشر گردیده است.

Comparing the Effect of Risperidone, Virtual Reality and Risperidone on Social Skills, and Behavioral Problems in Children with Autism: A Follow-up Randomized Clinical Trial

Sakineh Soltani Kouhbanani, Razieh Khosrorad, Somayeh Zarenezhad, Seyedeh Manizheh Arabi

Journal:Archives of Iranian Medicine

DOI: 10.34172/aim.2021.76