برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  مهسا غفاري 

عنوان : “ شناسايي عوامل موثربر علاقه دانش آموزان…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، تحقیقات آموزشی

زمان : ساعت 10:00      روز پنجشنبه 1400/07/29

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتربهروز مهرام      

دانشيار گروه آموزسي مطالعات برنامه درسي و آموزشي

 

 

استاد مشاور

دكترحسين باغگلي   

 

استاديار گروه پژوهشي تعليم و تربيت اسلامي

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترمريم بردبار  

استاد يار گروه روانشناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترابولفضل غفاري  

استاديار گروه آموزشي مباني تعليم و تربيت