برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  سپيده حبيب زاده قربانعلي 

عنوان : “ نقش كاركردهاي برنامه ريزي و حل مسئله در پيش بيني…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، مدیریت آموزشی

زمان : ساعت 12:00      روز پنجشنبه 1400/07/29

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

خانم دكتررضوان حسين قلي زاده  

دانشيار گروه مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني 

 

 

 

استاد مشاور

دكتر سكينه سلطاني كوهبناني

استاد يار گروه روانشناسي مشاوره وتربيتي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترمريم بردبار

استاديار گروه روانشناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر داود قرونه

استاديار گروه مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني