برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  محمدعلي خالق پور

عنوان :  اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيكي بر…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روانشناسی بالینی

زمان : ساعت 10:15      روز چهارشنبه 1400/07/28

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دکتر ایمان الله بیگدلی

استاد گروه روانشناسی 

 

 

 

استاد مشاور

دكتر علی مشهدی

استاد گروه روانشناسی 

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر محمدجواد اصغری ابراهیم آباد

دانشیار گروه روانشناسي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر حمیدرضا آقامحمدیان

استاد گروه روانشناسی