برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  عفراعارفی

عنوان :  ارايه الگوي سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي درنظام آموزش وپرورش رسمي سوريه…"

مقطع و رشته تحصيلي : دکتری، برنامه ريزي درسي

زمان : ساعت 08:00      روز پنجشنبه 1400/07/29

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر بهروز مهرام  

دانشيارمطالعات برنامه ريزي درسي وآموزش

 

 دكترريم سليمون   

استادعلوم تربيتي طرطوس سوريه 

استاد مشاور

دكترمرتضي كرمي دانشيارمطالعات برنامه درسي وآموزش   

دانشيارمطالعات برنامه درسي وآموزش 

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترمريم بردبار

استاديار روان شناسي مشاوره وتربيتي

 

 دكترمحمدرضانيلي احمدآبادي 

 دانشياردانشگاه اصفهان    

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترمقصودامين خندقي

دانشيارمطالعات برنامه ريزي درسي وآموزش