برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  مجتبی تنهایی

عنوان :  رابطه دلبستگي به خدا و رضايت اززندگي  …"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، مشاوره خانواده

زمان : ساعت 10:00      روز شنبه 1400/08/15

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترسيدمحسن اصغري نكاح

دانشيار گروه روانشناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكتربهرامعلي قنبري هاشم آبادي  

استاد گروه روان شناسي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترمريم بردبار  

استاديار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترحسين كارشكي

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي