برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  سارا توکلی

عنوان :  رابطه عملكردتحول گرايي…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، مشاوره خانواده

زمان : ساعت 12:00      روز شنبه 1400/08/15

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترسيداميرامين يزدي  

استاد گروه روانشناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكترشهربانوعالي 

استاديار گروه روان شناسي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترسكينه سلطاني

استاديار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترسيدعلي كيميايي 

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي