طی مراسمی از خدمات سی ساله جناب آقای علی نقدی کارشناس گروه آموزشی مشاوره و روانشناسي تربيتی دانشکده که اخیرا به درجه بازنشسته شدن نائل گردیده است، با اهدای لوح و دیگر هدایا تقدیر به عمل آمد. این مراسم که به همت اداره امور عمومی و با حضور ریاست محترم دانشکده، معاون محترم آموزشی و پژوهشی و تعدادی از همکاران در محل مرکز رفاهی دانشگاه برگزار گردید.