برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  فاطمه بختياري بژگاني   

عنوان :  نقش عملكردتحولي خانواده و راهبردهاي خودنظم جويي…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، مشاوره خانواده

زمان : ساعت 12:00      روز شنبه 1400/08/22

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترسيد اميرامين يزدي

استاد گروه روانشناسي مشاوره وتربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكترشهربانوعالي 

استاديارگروه روان شناسي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترمريم بردبار

استاديار گروه روان شناسي مشاوره وتربيتي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترسكينه سلطاني

استاديار گروه روان شناسي مشاوره وتربيتي