برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  اماني محمد آل حمد آل حمد

عنوان :  نقش بررسي رابطه محيط حامي خود مختاري وهيجان هاي پيشرفت…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روانشناسی تربیتی

زمان : ساعت 12:00      روز یکشنبه 1400/08/30

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر مريم بردبار

استاديار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكترحسين كارشكي   

دانشيارگروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترسيد محسن اصغري نكاح  

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي  

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر سيداميرامين يزدي  

استاد گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي