برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  مهشید زنگنه   

عنوان : “  تحليل تجارب زيسته…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، مدیریت آموزشی

زمان : ساعت 16:00      روز سه شنبه 1400/09/02

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

آقاي دكترمرتضي كرمي                                             

دانشيار گروه مطالعات برنامه درسي وآموزش

 

 

 

استاد مشاور

دكترمحمدرضا آهنچیان 

استاد گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی

 

 دكترشبنم محمدي  

 دانشيارگروه علوم تشريحي وبيولوژي سلولي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

 

 

استاد داور

دكترمجتبی بذرافشان

استادیار گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دکتر رضوان حسین قلی زاده

دانشیار گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی