اعلام اسامی افراد برگزیده ارزیابی عملکرد سال 1399 کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد.

با کمال مسرت به استحضار می رساند، ۳ تن از همکاران ساعی و تلاشگر دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، آقایان الیاس نیازی ممرآبادی، محمدرسول فیاض صابری و سرکار خانم رقیه برسلانی در این لیست قرار گرفتند.

شایان ذکر است همکار ارجمند جناب آقای الیاس نیازی ممرآبادی مدیر محترم امور عمومی دانشکده در لیست ۳ درصد برترین های دانشگاه در سال ۱۳۹۹ قرار گرفتند و سرکار خانم رقیه برسلانی مسئول محترم دفتر ریاست دانشکده و جناب آقای محمدرسول فیاض صابری کارشناس محترم نشریات دانشکده در لیست برترین های دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۹ قرار دارند.

مدیریت، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی کسب این افتخار را به این سه همکار محترم دانشکده تبریک و شادباش عرض می نماید.