برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  افسانه اعتمادی   

عنوان : “ كنش هاي اجرايي و نظم جويي شناختي هيجان ،طراحي ،تدوين و اجراي …"

مقطع و رشته تحصيلي : دکتری، روانشناسی

زمان : ساعت 08:00      روز شنبه 1400/09/13

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترایمان الله بیگدلی

استاد گروه روان شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دكترعلی مشهدی

استاد گروه روان شناسي

 

 دکتر زهره سپهری شاملو

 دانشیار گروه روان شناسی

 

 

 

استاد داور

دكترسیدعلی کیمیایی

دانشيارگروه روان شناسي مشاوره وتربيتي

 داور خارجی

 دکتر خدابخش احمدی

 استاد مشاوره دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله تهران

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترسید امیر امین یزدی

استادگروه روان شناسي مشاوره وتربيتي