همزمان با هفته پژوهش جناب آقای دکتر اصغری نکاح به عنوان فناوربرتر دانشگاه فردوسی مشهد در رشته علوم انسانی انتخاب و با اهدا لوح توسط ریاست محترم دانشگاه فردوسی مورد تقدیر قرار گرفتند.
هیات رییسه دانشکده نیز این موفقیت را به ایشان تبریک عرض میکند.