برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  اكبر امراهي

عنوان : “رهبري اثربخش مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد …"

مقطع و رشته تحصيلي : دکتری، برنامه ریزی درسی

زمان : ساعت 18:00      روز شنبه 1400/09/27

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترمحمدرضاآهنچيان

استاد گروه مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني

 

 دكترجوادصالحي فدردي

 استاد گروه روان شناسي

استاد مشاور

دكتررضوان حسينقلي زاده

دانشيار مديريت آموزشي وتوسعه منابع انساني      

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترحسين كارشكي

دانشيار گروه  روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 دكتر جعفرترك زاده

 استاد دانشگاه شيراز

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترداودقرونه

استاديار گروه مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني