برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  مژده ساعدی

عنوان :  توسعه همكاري پژوهشي …"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، تحقیقات آموزشی

زمان : ساعت 10:00      روز یکشنبه 1400/10/12

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتربهروزمهرام 

دانشيار گروه مطالعات برنامه درسي وآموزش  دانشگاه فردوسي مشهد           

 

 

 

استاد مشاور

دكتررضوان حسين قلي زاده 

دانشيارگروه مديريت آموزشي وتوسعه منابع انساني  

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترمحمود سعيدي رضواني    

دانشيار گروه مطالعات برنامه درسي وآموزش  دانشگاه فردوسي مشهد

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر مقصودامين خندقي    

دانشيارگروه مطالعات برنامه درسي وآموزش