برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  فرديس حاتمي زاده   

عنوان :  رابطه حس انسجام وبلوغ هيجاني  …"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، مشاوره خانواده

زمان : ساعت 12:00      روز یکشنبه 1400/10/12

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر سيد محسن اصغري نكاح

دانشيار گروه روانشناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكتر ابراهيم نعيمي

استادياردانشگاه علامه طباطبايي

 

 دكترمريم بردبار

 استاديار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي  

 

 

 

استاد داور

دكترحسين كارشكي

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترحسين كارشكي

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي