برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  عاطفه ژيلايي 

عنوان :  نقش واسطه اي مقابله تحصيلي دررابطه ميان…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روانشناسی تربیتی

زمان : ساعت 10:00      روز یکشنبه 1400/10/19

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر مريم بردبار  

استاديار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكترحسين كارشكي  

دانشيارگروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترسكينه سلطاني   

استاديارگروه روان شناسي مشاوره وتربيتي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر سيدعلي كيميايي   

دانشيارگروه روان شناسي مشاوره و تربيتي