برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  معصومه میمری 

عنوان :  ارايه چارچوب مفهومي براي مديريت …"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، مدیریت آموزشی

زمان : ساعت 08:00      روز سه شنبه 1400/10/21

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر داوود قرونه   

استاديار گروه مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني        

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر مريم بردبار 

استاديارگروه روانشناسي مشاوره و تربيتي 

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر رضوان حسينقلي زاده                                       

دانشيار گروه مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني