برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  صادق میانکی 

عنوان :  شناسايي رابطه استرس شغلي بارضايت زناشويي…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، مشاوره خانواده

زمان : ساعت 10:00      روز یکشنبه 1400/10/26

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر سيد محسن اصغري نكاح

دانشيار گروه روانشناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

 دكترجوادخدادادي سنگده 

استاديار علامه طباطبايي 

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر مريم بردبار 

استاديارگروه روانشناسي مشاوره و تربيتي 

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر حسين كارشكي

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي