برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  عالیه امینی 

عنوان :  نقش واسطه اي سرسختي تحصيلي دررابطه ميان احساس…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روانشناسی تربیتی

زمان : ساعت 11:00      روز یکشنبه 1400/10/26

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر حسين كارشكي

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

 دكتر مريم بردبار 

استاديارگروه روانشناسي مشاوره و تربيتي 

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دکتر سکینه سلطاني

استاديارگروه روان شناسي مشاوره وتربيتي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر سيد محسن اصغري نكاح

دانشيار گروه روانشناسي مشاوره و تربيتي