به نام خدا

 

 

مجلات علمی پژوهشی که توسط دانشکده منتشر می شوند به شرح زیر می باشند:

 

برای ورود به وبگاه مجله بر روی نام آن کلیک کنید.

تمام اطلاعات لازم را می توانید از وبگاه مجله دریافت نمایید.