قابل توجه دانش آموختگان سالهاي 90 تا 94 دانشگاه فردوسي مشهد

استحضار داريد كه اطلاع از وضعيت شغلي دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از جمله مواردي است كه همواره مورد تاكيد و دغدغه بوده و در همين راستا موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي به منظور رصد اشتغال دانش آموختگان به شكل دوره اي اقدام به جمع آوري اطلاعات ايشان مي نمايد. بدين وسيله از كليه دانش آموختگان دانشگاه فردوسي مشهد در مقاطع مختلف كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري حرفه اي و دكتري تخصصي كه در محدوده زماني سالهاي 90 تا 94 از دانشگاه فردوسي مشهد دانش آموخته شده اند تقاضا مي شود با مراجعه به آدرس: http://irphe.ac.ir/um  و تكميل پرسشنامه آنلاين، اطلاعات مربوط به خود را بارگذاري نمايند. بديهي است كه نتايج تكميل پرسشنامه  و اطلاعات صحيح به دست آمده، مبناي برنامه ريزي دقيق تر براي آينده دانشگاه و اشتغال دانش آموختگان خواهد بود.

معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد