️گروه آموزشی مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی با همکاری انجمن علمی علوم تربیتی برگزار می کند:
️پارادایم های تضمین کیفیت آموزش
مدرس:دکتر مهدی نامداری
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۸