نمایش # 
​مقاله آقاي دكتر مجتبي كفاشان كاخكي و همكاران در مجله (JCR=Q2)-Journal of Academic Librarianship در سال 2021
مقاله سرکارخانم دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی و همکاران در مجله (JCR=Q3)-Archives of Iranian Medicine در سال 2021
مقاله سرکارخانم دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی و همکاران در مجله Current Psychology-(JCR=Q1, IF=4.97) در سال 2021
مقاله آقای دکتر مشهدی و همکاران در مجله Behavior Therapy-(JCR=Q1, IF=4.18) در سال 2021
مقاله آقای دکتر مشهدی و همکاران در مجله Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy -(JCR=Q3, IF=1.7) در سال 2021
مقاله سرکارخانم دکتر مریم بردبار در مجله Frontiers in Psychology در سال 2021
مقاله آقای دکتر پیش‌قدم و همکاران در مجله Frontiers in Psychology در سال 2021
مقاله آقای دکتر کرمی و همکاران در مجله BMC Medical Education در سال 2021
مقاله آقای دکتر مشهدی و همکاران در مجله Learning and Motivation -(JCR=Q4, IF=1.28) در سال 2021
مقاله سرکار خانم سکینه سلطانی و همكاران كه در مجله Sustainability, 2021 (q2) در سال 2021
مقاله آقاي دكتر حسین شاره و همكاران در مجله Psychotherapy Research, 2021 در سال 2021
مقاله آقاي دكتر حسن بهزادي و همكاران در مجله Journal of Information Science -2021-Q2 در سال 2021
مقالات خانم دکتر رضوان حسینقلی زاده و همکاران در سال 2020 و 2021
مقاله آقاي دكتر مجتبي كفاشان و همكاران كه در مجله Library Hi Tech -(2021-Q3) در سال 2021
مقالات سرکار خانم دکتر زهرا طبیبی و همکاران در سال 2020
مقاله آقای دکتر ایمان الله بیگدلی و همکاران در مجله Journal of Applied Neuropsychology: Adult در سال 2020
مقاله آقای دکتر کفاشان و همکاران که در مجله Journal of Librarianship and Information Science-(2020-Q3) در سال 2020
مقاله خانم دکتر سلطانی و همکاران در مجله Neuropsychiatric Disease and Treatment- (2020-Q2) در سال 2020
مقاله آقای دکتر مشهدی و همکاران در مجله International Journal of Cognitive Therapy -(JCR Q4) در سال 2020
مقاله آقای دکتر صالحی و همکاران در مجله Brain Stimulation -(JCR Q1) در سال 2020
مقاله آقای دکتر مشهدی و همکاران در مجله Applied Neuropsychology: Child-(JCR Q3) در سال 2020
مقاله خانم دکتر معصومه تجعفری و همکاران در مجله Journal of Librarianship and Information Science, (2019)Q3 در سال 2019
مقاله آقای دکترکفاشان و همکاران در مجله Malaysian Journal of Library & Information Science(2019)Q3 در سال 2019
مقاله خانم دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی و همکاران در مجله Neuropsychiatric Disease and Treatment در سال 2019
مقاله آقای دکترکفاشان، آقای دکتر حدادیان و همکاران در مجله Library and Information Science Research, (2019)Q2 در سال 2019
مقاله آقای دكتر علي مشهدي و همكاران آقاي دكتر فرزاد نصيري، دكتر ايمان االه بيگدلي و دكتر غنايي در مجله Journal of Affective Disorders در سال 2019
مقاله آقای دکتر سید محسن اصغری نکاح، دکتر حسن اسلامیان، دکتر محمود سعیدی رضوانی و خانم ندا محمدزاده نقاشان در مجله Early Child Development and Care در سال 2019
مقاله آقای دکتر محمد جواد اصغری ابراهیم آباد و دکتر ایمان الله بیگدلی در مجله Frontiers in Psychology , 2019 (Q2) در سال 2019
مقاله خانم دکتر رضوان حسینقلی زاده در مجله Educational Management Administration & Leadership, 2019 (Q2) در سال 2019
مقاله آقای دکتر مشهدی، دکتر بیگدلی و دکتر غنایی در مجله Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 2019(Q4) در سال 2019
مقاله آقای دکتر مشهدی و خانم دکتر سپهری در مجله International Journal of Cognitive Therapy در سال 2019
مقاله آقای دکتر کیمیایی و دکتر امین یزدی در مجله Psychiatry Research 2019(Q2) در سال 2019
مقاله آقای دکتر مشهدی در مجله Perceptual and Motor Skills در سال 2019
مقاله خانم دکتر شعله ارسطوپور در مجله EmeralInsight در سال 2018
مقاله آقای دکتر مشهدی در مجله Child Language Teaching and Therapy در سال 2018
مقاله دکتر حسین کارشکی در مجله Nurse Education Today 2018
مقاله آقای دکتر بهزادی و خانم دکتر صنعت جو در مجله Journal of Information Science 2018(Q2) در سال 2018
مقاله دکتر سید امیر امین یزدی در مجله anales de psicología 2018(Q4)
مقاله دکتر کیمیایی در مجله INT J OFFENDER THER 2018(Q2)
مقاله آقای دکتر مقصود امین خندقی، آقای دکتر محمود سعیدی رضوانی و آقای دکتر مرتضی کرمی در مجله Acta Medica Mediterranea, 2018(Q4) در سال 2018
مقاله آقای دکتر ایمان الله بیگدلی در مجله Dementia در سال 2018
مقاله دکتر کارشکی در مجله J OBSTET GYNAECOL 2018 (Q4)
مقاله دکتر مشهدی و دکتر صالحی در مجله AUST J PSYCHOL 2018 (Q2)