لیست اعضای هیات علمی گروه


حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: روان شناسی

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:روان شناسی تحولی، روان درمانگری، روان پریشی

 

تلفن:05138805865

وبگاه شخصی:aghamohammadian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:aghamohammadian@um.ac.ir

حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدجواد اصغری ابراهیم آباد

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: روان شناسی

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:بالینی، اعتیاد، روان درمانگری

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mjasghari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mjasghari@um.ac.ir

محمدجواد اصغری ابراهیم آباد

برنامه درسی هفتگی استاد

ایمان الله بیگدلی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: روان شناسی

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی

تخصص:بالینی، سلامت، نوروسایکولوژی، روان درمانگری

 

تلفن:05138805893

وبگاه شخصی:ibigdeli.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ibigdeli@um.ac.ir

ایمان الله بیگدلی

برنامه درسی هفتگی استاد

زهرا حسین زاده ملکی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات:

دانشگاه:

تخصص:روان شناسی شناختی

 

تلفن:۵۹۸۵

وبگاه شخصی:http://z.hmaleki.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیک:z.hmaleki@um.ac.ir

زهرا  حسین زاده ملکی

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدروح الله حسینی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: علوم اعصاب

دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

تخصص:علوم اعصاب

 

تلفن:

وبگاه شخصی:r_hosseini.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:r_hosseini@um.ac.ir

سیدروح الله  حسینی

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدکاظم رسول زاده طباطبائی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: روش تحقیق

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:آمار، روش تحقیق

 

تلفن:5881

وبگاه شخصی:rasool1340.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rasool1340@um.ac.ir

سیدکاظم رسول زاده طباطبائی

برنامه درسی هفتگی استاد

حسین شارهء

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: روان شناسی بالینی

دانشگاه:

تخصص:روان شناسی بالینی

 

تلفن:

وبگاه شخصی:shareh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:shareh@um.ac.ir

حسین شارهء

برنامه درسی هفتگی استاد

جواد صالحی فدردی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: روان شناسی پژوهش بالینی

دانشگاه: دانشگاه ولز انگلستان

تخصص:بالینی، سلامت، نوروسایکولوژی، روان درمانگری

 

تلفن:05138805867

وبگاه شخصی:j.s.fadardi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:j.s.fadardi@um.ac.ir

جواد صالحی فدردی

برنامه درسی هفتگی استاد

زهرا طبیبی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: روان شناسی رشد

دانشگاه: دانشگاه هال انگلستان

تخصص:روان شناسی تحولی، روان شناسی حمل و نقل

 

تلفن:05138805870

وبگاه شخصی:tabibi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:tabibi@um.ac.ir

زهرا طبیبی

برنامه درسی هفتگی استاد

شهربانو عالی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: روان شناسی

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:روان شناسی حقوقی

 

تلفن:05138805895

وبگاه شخصی:aali.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:aali@um.ac.ir

شهربانو عالی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدسعید عبدخدائی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: روان شناسی تربیتی

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی

تخصص:روان شناسی تربیتی، روان شناسی دین، روان شناسی پژوهش

 

تلفن:05138805887

وبگاه شخصی:abdkhoda.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:abdkhoda@um.ac.ir

محمدسعید عبدخدائی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی غنائی چمن آباد

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: علوم اعصاب شناختی، مغز و شناخت

دانشگاه: تبریز

تخصص:نوروسایکولوژی سلامت، توانمند‌سازی، روان‌درمانی بدنی، درمانهای تکنولوژیک(نورو فیدبک، tDCS)

 

تلفن:5868

وبگاه شخصی:ghanaee.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghanaee@um.ac.ir

علی غنائی چمن آباد

برنامه درسی هفتگی استاد

بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: مشاوره

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی

تخصص:بالینی، مشاوره ،گروه درمانی، روان درمانگری

 

تلفن:05138805888

وبگاه شخصی:ghanbarih.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghanbarih@um.ac.ir

بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی مشهدی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: روان شناسی

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:بالینی، نوروسایکولوژی، روان درمانگری، کنش های اجرایی، نظم جویی هیجان

 

تلفن:05138805873

وبگاه شخصی:mashhadi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mashhadi@um.ac.ir

علی مشهدی

برنامه درسی هفتگی استاد

مجید معینی زاده

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: روان شناسی پژوهش بالینی

دانشگاه: دانشگاه میسور هندوستان

تخصص:روان شناسی مثبت

 

تلفن:0513885852

وبگاه شخصی:moeinizadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:moeinizadeh@um.ac.ir

مجید معینی زاده

برنامه درسی هفتگی استاد