لیست اعضای هیات علمی گروه


محمدرضا آهنچیان

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات:

دانشگاه:

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ahanchi8.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ahanchi8@um.ac.ir

محمدرضا  آهنچیان

برنامه درسی هفتگی استاد

رضوان حسین قلی زاده

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

دانشگاه:

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:rezvan.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rhgholizadeh@um.ac.ir

رضوان  حسین قلی زاده

برنامه درسی هفتگی استاد

داود قرونه ء

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات:

دانشگاه:

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:d.ghoroneh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:d.ghoroneh@um.ac.ir

داود  قرونه ء

برنامه درسی هفتگی استاد