لیست اعضای هیات علمی گروه


محمدرضا آهنچیان

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: فلسفه تربیت و مدیریت آموزشی

دانشگاه: دانشگاه خوارزمی

تخصص:فلسفه مدیریت آموزشی؛ تئوری‌های سازمان و مدیریت؛ بهسازی و توسعه منابع انسانی

 

تلفن:5889

وبگاه شخصی:ahanchi8.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ahanchi8@um.ac.ir

محمدرضا  آهنچیان

برنامه درسی هفتگی استاد

رضوان حسین قلی زاده

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: مدیریت آموزشی

دانشگاه: دانشگاه تهران

تخصص:مدیریت و رهبری آموزشی، مدیریت دانش

 

تلفن:5884

وبگاه شخصی:rezvan.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rhgholizadeh@um.ac.ir

رضوان  حسین قلی زاده

برنامه درسی هفتگی استاد

صدف خلیجیان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: مديريت آموزشي

دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي

تخصص:رهبري؛آموزش و توسعه منابع انساني

 

تلفن:5986

وبگاه شخصی:khalijian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:khalijian@um.ac.ir

صدف   خلیجیان

برنامه درسی هفتگی استاد

داود قرونه ء

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: مدیریت آموزش عالی

دانشگاه: دانشگاه تهران

تخصص:مدیریت در آموزش عالی؛ کارآفرینی آموزشی؛ توسعه مدیریت؛ آموزش و توسعه منابع انسانی

 

تلفن:5879

وبگاه شخصی:d.ghoroneh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:d.ghoroneh@um.ac.ir

داود  قرونه ء

برنامه درسی هفتگی استاد