دستورالعمل نحوه تشويق و حمايت از فعاليت هاي بين المللي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در راســتاي تحقق اهداف كلان و ارتقا جايگاه بين المللي دانشــگاه و پاســخ به نياز هاي جوامع بين المللي با توجه به ظرفيت ها و امكانات موجود "د ستورالعمل نحوه تشويق اعضاي هيات علمي در را ستاي بين المللي سازي دانشگاه فردوسي مشهد"در شوراي سياست گذاري امور بين الملل دانشگاه مصوب شد

بخش اول : آموزشي؛

ماده ١- معادل واحد دروس ارائه شده جهت دانشجويان غير ايراني (مشروط به رعايت كف كلاسی دانشجويان غير ايراني) با توجه به معادل سازي به شرح ذيل به سقف آموزانه عضو هيات علمي اضافه مي شود.

تبصره ١- افزايش ضريب آموزانه در مقطع كارشناسي به ازاي هر دانشجوي غير ايراني٥/٢درصد،حداكثر تا ٢٠نفردانشجوي غير ايراني.

تبصره ٢- افزايش ضريب آموزانه در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به ازاي هر دانشجوي غير ايراني١٠درصد، حداكثر تا ٤نفر دانشجوي غير ايراني.

ماده ٢- درگروههاي آموزشي با بيش از ٤٠دانشجوي غير ايراني در مقاطع تحصيلات تكميلي، مديرگروه مي تواند يكي از اعضاي هيات علمي را باتاييد شوراي تحصيلات تكميلي بعنوان "دستيار بين المللي گروه"معرفي و حكم ايشان توسط رئيس دانشكده به مدت ٢سال صادر مي شود.

تبصره - به ازاي ٤٠دانشجو در گروه آموزشي در آغاز هر نيمسال تحصيلي يك واحد از واحد موظف دستيار بين المللي گروه كسر مي شود و در صورت افزايش تعداد دانشجويان، به ازاي هر دانشجو ٠٢٥/٠واحد و حداكثر تا يك واحد قابل افزايش مي باشد.

ماده ٣- عضو هيات علمي مي تواند دستيارآموزشي ويژه دانشجويان غير ايراني با رعايت كف كلاس( مقطع كارشناسي ٢٠نفر،مقطع كارشناسي ارشد ٥ نفر و مقطع دكتري ٣نفر(داشته باشد) بر اساس شرايط شيوه نامه دستيار آموزشي)

ماده ٣:(تبصره١) دستيار آموزشي ويژه مي تواند با درخواست و تاييد عضو هيات علمي كلاس هاي فوق العاده حداكثر تا سقف يك پنجم واحددرس(بدون اعمال ضريب) تشكيل دهد

تبصره٢- برگزاري كلاس توسط دستيار آموزشي ويژه با نظارت عضو هيات علمي در ساعات غير رسمي/رسمي ( با توجه به ظرفيت كلاسهاي موجود) انجام مي شود

تبصره٣- حق الزحمه دستيار آموزشي ويژه مطابق آيين نامه آموزانه محاسبه و پرداخت مي شود. ( لازم به ذكر است حق الزحمه دستيار آموزشي ويژه از محل آموزه عضو هيات علمي كسر نمي شود.)

.ماده ٤- به فعاليت هاي بين المللي آموزشي مطابق شيوه نامه حمايت و ارزيابي از فعاليت هاي آموزشي( آحفا) امتياز ويژه داده مي شود.

ماده ٥- در هفته آموزش ازاعضاي هيات علمي موثر در آموزش بين الملل تقدير مي شود.

 

بخش دوم: پژوهش و فناوري؛

ماده ٦- براي راهنمايي رساله هاي دكتري دانشجويان غيرايراني در رشته هاي علوم محض و تجربي: ٠٠٠ /٠٠٠/١٠٠ريال و رشته هاي علوم نظري: ٠٠٠/٠٠٠/٢٠ريال به پژوهه"ب"استاد راهنما توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به عنوان تشويقي اضافه مي شود.

ماده ٧- راهنمايي رساله/پايان نامه هاي دانشجويان غير ايراني درظرفيت عضو هيات علمي محاسبه نمي شود.

ماده ٨- سقف حمايت از رساله/پايان نامه هاي دانشجويان غير ايراني (طرح شماره٣) مشابه دانشجويان ايراني مي باشد.

ماده ٩- مقالاتي كه در نشريات كشور متبوع دانشجودر رشته هاي علوم انساني چاپ و در فهرست نشريات ISC باشد، براي دفاع دانشجويان معتبر و معادل مقاله هاي علمي پژوهشي داخلي (براي دانشجو و عضو هيات علمي) محاسبه مي شود.

ماده ١٠- پرداخت پژوهانه واحد هاي رساله/پايان نامه دانشجويان غير ايراني خارج از سقف آموزانه مي باشد.

ماده ١١- به استادان راهنماي رساله دكتري دانشجويان غير ايراني پس از تصويب پيشنهاده در صورتي كه امتياز پژوهه عضوهيات علمي در چارك اول گروه باشد، مبلغ چهل ميليون ريال و چارك دوم مبلغ بيست ميليون ريال از محل سرجمع شهريه هاي دانشجويان غير ايراني توسط معاونت آموزشي دانشگاه به عنوان تشويقي فرم آموزانه پرداخت مي شود.

 

بخش سوم:

سهم اعتبار واحد ها و دانشگاه در دوره هاي دكتري آموزشي – پژوهشي و پژوهش محور

ماده١٢- شصت و پنج درصد از شهريه هر دانشجوي غيرايراني دوره هاي دكتري آموزشي – پژوهشي و پژوهش محور به دانشكده درجهت انجام فعاليت هاي جاري، زير ساخت ها و بين المللي سازي به شرح زيرميباشد.

١-١- دوره دكتري آموزشي – پژوهشی

١-١-١-  چهل درصد از شهريه هر دانشجوي غيرايراني به دانشكده تخصيص مي يابد

١-١-٢-  بيست و پنج درصد از شهريه هر دانشجوي غيرايراني به گروه مربوطه تخصيص مي يابد.

٢-١-  دوره دكتري پژوهش محور

١-٢-١-  بيست و سه درصد از شهريه هر دانشجوي غيرايراني به دانشكده تخصيص مي يابد

١-٢-٢-  چهل و دو درصد از شهريه هر دانشجوي غيرايراني به گروه مربوطه تخصيص مي يابد

ماده١٣-  سي و پنج درصد از شهريه هر دانشجوي غيرايراني دوره هاي دكتري آموزشي – پژوهشي و پژوهش محوردر جهت انجام فعاليت هاي آموزشي،پژوهشي و زير ساخت ها در راستاي بين المللي سازي دانشگاه هزينه خواهد شد.

اين دستورالعمل در ١٣ماده و ٦ تبصره درتاريخ ٢٩/١١/١٣٩٧به تصويب شوراي سياست گذاري امور بين الملل دانشگاه رسيد و از تاريخ ١/٧/١٣٩٨ قابل اجرامي باشد. ضمنا شيوه نامه اجرايي بخش سوم ابلاغ خواهد شد.