1. اخبار
  2. کنفرانس ها و همایش ها
  3. مقالاتJCR هیات علمی
  4. اطلاعیه های دفاع
  5. اطلاعیه های آموزشی

Marzihe Abbaasi, Ali Mashhadi, Imanollah Bigdeli & Ameneh Shahaeian

 Journal: Child Neuropsychology

Titel: The prediction of emotional decision...

۰۲ تیر ۱۴۰۳

  Mojtaba Kaffashan Kakhki Ambika Zutshi Shabnam Refoua Iman Maleksadati Hassan Behzadi

Evidence of the conditions affecting knowledge hiding...

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

Mojtaba Kaffashan Kakhki

Joel R. Malin

Farahnaz Naderbeigi

Iman Maleksadati

Hassan Behzadi

Designing an axial code pattern for absorptive capacity...

۲۰ دی ۱۴۰۲

.

Omid Hassas Ali Mashhadi* Zohreh Sepehri Shamloo Mohammad Reza Fayyazi Bordbar 

Emotional Schema Therapy for Bipolar...

۲۸ آذر ۱۴۰۲

Cathodal HD-tDCS and attention: A study on patients with intractable left lateral frontal lobe epilepsy

Javad Hasan Nia Roshan b *, Ali Ghanaei Chamanabad...

۱۵ آذر ۱۴۰۲

The Journal of Supercomputing        Impact Factor (3.3) Q2

Faezeh Rohani  -Kamrad Khoshhal Roudposhti - Hamidreza Taheri - Ali...

۰۴ آذر ۱۴۰۲