1. اخبار
  2. کنفرانس ها و همایش ها
  3. اطلاعیه های دفاع
  4. مقالاتJCR هیات علمی
  5. اطلاعیه های آموزشی
۱۸ دی ۱۴۰۰

مقاله آقای دکتر مشهدی و دکتر ملکی و دکتر طباطبایی که در مجله  Neuropsychological Rehabilitation [ ... ]

۱۴ دی ۱۴۰۰

مقاله سرکارخانم دکتر رضوان حسین قلی زاده و همکاران که در مجله  Educational Management Administration [ ... ]

۲۶ آبان ۱۴۰۰

مقاله آقای دکتر مشهدی و همکاران که در مجله  Neuropsychology: Child – (IF=1.493) در سال 2021 منتشر [ ... ]

۱۹ آبان ۱۴۰۰

مقاله آقاي دكتر حسین شاره و همکاران كه در مجله (JCR=Q2)-Psychotherapy Research در سال 2021 منتشر [ ... ]

۱۱ آبان ۱۴۰۰

مقاله آقاي دکتر كاظم رسول زاده طباطبايي كه در مجله JOURNAL for the SCIENTIFIC STUDY of RELIGION در [ ... ]

۰۱ آبان ۱۴۰۰

 مقاله آقاي دكتر مجتبي كفاشان كاخكي و همكاران كه در مجله (JCR=Q3)-The Electronic Library در [ ... ]