1. اخبار
  2. کنفرانس ها و همایش ها
  3. اطلاعیه های دفاع
  4. مقالاتJCR هیات علمی
  5. اطلاعیه های آموزشی
۲۴ مرداد ۱۴۰۱

مقاله آقاي دكتر مجتبي كفاشان كاخكي و همكاران در مجله (IF=1.935)-Aslib Journal of Information Management در [ ... ]

۲۲ تیر ۱۴۰۱

Modelling the effect of perceived organisational policies on knowledge management in libraries: Focus on the moderating role of transformational leadership [ ... ]

۱۸ دی ۱۴۰۰

مقاله آقای دکتر مشهدی و دکتر ملکی و دکتر طباطبایی که در مجله  Neuropsychological Rehabilitation [ ... ]

۱۴ دی ۱۴۰۰

مقاله سرکارخانم دکتر رضوان حسین قلی زاده و همکاران که در مجله  Educational Management Administration [ ... ]

۲۶ آبان ۱۴۰۰

مقاله آقای دکتر مشهدی و همکاران که در مجله  Neuropsychology: Child – (IF=1.493) در سال 2021 منتشر [ ... ]

۱۹ آبان ۱۴۰۰

مقاله آقاي دكتر حسین شاره و همکاران كه در مجله (JCR=Q2)-Psychotherapy Research در سال 2021 منتشر [ ... ]