برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : وجيهه آزادپناه

عنوان : «شناسايي وضعيت موجود و عوامل موثر بر فرسودگي شغلي كاركنان در بانك تجارت نيشابور»

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد رشته آموزش و بهسازي منابع انساني

زمان : روز یکشنبه مورخ 1403/04/10ساعت: 16

ms. azad panaha