محمدسعید عبدخدایی

دکتری روان شناسی تربیتی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

Email:

وبگاه شخصی

رئیس دانشکده

برای گفتگو با رئیس دانشکده از شماره زیر استفاده نمایید:

تلفن: 05138803555

روسای دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ازسال 1352 تا کنون

ردیف

نام   و نام خانوادگی

مرتبه   علمی

تاریخ   مدیریت

1

محمد   امین‌فکرت

دانشیار

52-55

2

جهانگیر   فرخ‌تهرانی

استادیار

57-55

3

مهدی   مکرم

استادیار

57-57

4

علی‌محمد   برادران‌رفیعی

استادیار

57-58

5

محمد‌مهدی   خدیوی زند

استادیار

58-63

6

علی‌محمد   برادران‌رفیعی

استادیار

63-65

7

حسینعلی   کوهستانی

دانشیار

65-77

8

بختیار   شعبانی‌ورکی

استاد

77-81

9

محمدرضا   داورپناه

استاد

81-84

10

بختیار   شعبانی‌ورکی

استاد

84-85

11

محمود   سعیدی‌رضوانی

استادیار

85-87

12

بهرام‌علی   قنبری‌هاشم‌آبادی

دانشیار

87-93

13

سید امیر امین یزدی

دانشیار

93-96

14

حسین کارشکی

دانشیار

96-1400

15