«فرم ها و تعرفه ها»

تعرفه استفاده از تجهیزات و خدمات آزمایشگاه علوم شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی

تعرفه

تعرفه 1

تعرفه 2

تعرفه 4

 

 • مدت زمان هر جلسه نهایتاً 45 دقیقه می باشد و مابه التفاوت مدت زمان اضافی به تناسب تعرفه­ی هر دستگاه محاسبه می گردد.
 • استفاده از همه دستگاه ها فقط زیر نظر مسئول فنی مقدور است.
 • دانشکده به غیر از در اختیار گذاشتن تجهیزات در فضای آزمایشگاه هیچ هزینه دیگری را متقبل نمی شود.
 • رعایت مقررات و اصول اخلاقی حضور در آزمایشگاه جهت ادامه همکاری الزامی است.
 • متناسب با پیچیدگی تسک ها مبلغ طراحی تسک متغیر است.
 • تخفیف های گروه های مختلف پژوهشگران به شرح ذیل است:
 • پایان نامه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 90%
 • پژوهش آزاد دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به شرط همکاری پژوهشی با اعضای هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 70%
 • پژوهش آزاد دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 60%
 • پایان نامه دانشجویان سایر دانشکده های دانشگاه فردوسی به شرط انتخاب استاد راهنما از گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 60%
 • پایان نامه دانشجویان سایر دانشکده های دانشگاه فردوسی 50%
 • پژوهش آزاد اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه فردوسی به شرط همکاری با اعضای هیئت علمی گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 50%
 • پژوهش آزاد دانشجویان دانشگاه فردوسی 40%
 • پایان نامه دانشجویان سایر دانشگاه های کشور به شرط انتخاب استاد راهنما از گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 40%
 • پایان نامه دانشجویان سایر دانشگاه های کشور 20%
 • دانشجویان،پژوهشگران آزاد،سازمان ها و شرکت هایی که با اساتید هیئت علمی گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی همکاری پژوهشی دارند 30%
 • پژوهش آزاد دانشجویان سایر دانشگاه های کشور 10%
 • پژوهشگران آزاد، سازمان ها و شرکت ها 0%

 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

آزمایشگاه علوم شناختی سال تحصیلی 03-1402