مسئول بخش رایانه دانشکده آقای مهندس امیر شهریاری می باشد.

تلفن بخش رایانه:    05138803699

ایمیل مهندس شهریاری  :

 

لینک دیدار

https://didar.um.ac.ir/api/v2/room/link/ferdowsi/shahriary

لینک وبینار

vroom.um.ac.ir/shahriary