تعداد مجاز واحدهای درسی انتخابی در هر نیمسال

1-تعداد کل واحدهای درسی دکتری تخصصی PhDچند واحد است؟

تعداد واحدهای درسی دکتری تخصصی ۳۶ واحد است. از این تعداد ۱۲ تا ۱۸ واحد آموزشی و ۱۸ تا ۲۴ واحد پژوهشی است که در برنامه درسی هر رشته تحصیلی لحاظ می‌شود.

2-تعداد مجاز واحدهای درسی انتخابی در هر نیمسال تحصیلی چند واحد است؟

تعداد واحد انتخابی در هر نیمسال تحصیلی، حداقل ۶ و حداکثر ۱۰ واحد است. در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو از شرط اخذ حداقل واحد معاف است.

3-گروه آموزشی چند واحد درسی را به عنوان پیش نیاز می تواند برای دانشجویان ارائه دهد؟

به تشخیص گروه آموزشی حداکثر ۶ واحد درسی را به صورت پیش نیاز، ترجیحا در ابتدای دوره و قبل از دروس اصلی، برای دانشجویان تعیین می شود. هزینه دروس مذکور طبق تعرفه شهریه دانشجوی شهریه پرداز دانشگاه در همان نیمسال انتخاب دروس از دانشجو دریافت می‌شود.

4-آیا با گذراندن ۶ واحد درسی پیش نیاز ، یک نیمسال به سنوات آموزشی دانشجو اضافه می‌شود؟

بلی. به ازای گذراندن ۶ واحد پیش نیاز، یک نیمسال به سنوات آموزشی دانشجو اضافه می‌شود. اگر تعداد واحدها کمتر از ۶ واحد باشد به ازای هر واحد، ۳ هفته به سنوات آموزشی دانشجو از شروع نیمسال پنجم اضافه می‌شود.

مدت مجاز تحصیل

1-مدت مجاز تحصیل در دوره های دکتری تخصصی PhD چند سال است؟

مدت مجاز تحصیل در دوره های دکتری تخصصی PhD حداقل ۶ و حداکثر ۸ نیمسال است.

2-مدت مجاز تحصیل تا چند نیمسال می تواند افزایش یابد؟

دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه و به پیشنهاد استاد راهنما، حداکثر دو نیمسال مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد.

3-آیا هزینه افزایش سنوات تحصیلی از دانشجویان آموزش رایگان، دریافت می شود؟

برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان، در صورت موافقت با تمدید سنوات، هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه در نیمسال اول رایگان و در نیمسال دوم منوط به پرداخت شهریه همان سال و نیمسال دریافت می‌شود.

میانگین نمرات و نمره قبولی دروس

1-حداقل نمره قبولی در هر درس، و حداقل میانگین کل نمرات در هر نیمسال، کسب نمره چند است؟

حداقل نمره قبولی در دروس اصلی کسب نمره ۱۴ از۲۰ و حداقل میانگین کل نمرات قابل قبول در هر نیمسال ، معدل ۱۶ است. حداقل نمره قبولی در دروس پیش نیاز یا جبرانی کسب نمره ۱۲ از ۲۰ است. ولی دروس پیش نیاز یا جبرانی در میانگین نیمسال و کل دانشجو، محاسبه نمی‌شود.

2-اگر دانشجویی در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند و در نیمسال های بعدی عین همان درس یا دروس را بگذراند، نمره های مردودی قبلی در ریزنمرات دانشجو ثبت و باقی می‌ماند؟

بلی. نمرات مردودی در کارنامه ثبت و باقی می ماند، اما در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر شده و تنها نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

3-آیا دانشجویی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی نمره مردودی دریافت کرده، مشمول قانون فوق می شود؟

خیر. دانشجویی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی نمره مردودی دریافت کرده، مشمول قانون فوق نمی‌شود.

4-آیا در رتبه بندی دانشجو جهت استفاده از تسهیلات میانگین، تمامی دروس اخذ شده مردودی و قبولی منظور خواهد شد؟

بلی. در رتبه بندی دانشجو جهت استفاده از تسهیلات میانگین، تمامی دروس اخذ شده مردودی و قبولی منظور خواهد شد.

5-چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از ۱۶ باشد آیا اجازه دفاع از رساله را دارد؟

خیر. به دانشجو اجازه دفاع از رساله داده نمی شود. در این حالت با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی، تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد واحد درسی از درس هایی که با نمره کمتر از ۱۶ گذرانده است، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل ۱۶ برساند و مجوز دفاع از رساله را دریافت نماید. هزینه دروس انتخابی جهت جبران معدل مطابق تعرفه دانشجویان شهریه پرداز در همان سال و نیمسال انتخاب درس، بر عهده دانشجوست.

6-در صورت غیبت دانشجو در کلاس درس و یا امتحان پایان ترم، آیا نمره درس صفر ثبت می‌شود؟

حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری، الزامی است. اگر دانشجو در درسی بیش از۳/ ۱۶ جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر ثبت می‌شود.

7-در صورت غیبت دانشجو در کلاس درسی و یا امتحان پایان ترم که نمره مستمر داشته باشد، نمره درس چند درج می‌شود؟

در صورت غیبت دانشجو در کلاس درسی و یا امتحان پایان ترم، که نمره مستمر داشته باشد، امکان درج نمره تا ۱۲ برای دکتری تخصصی PhD میسر است.

8-آیا نمره درس پس از تایید نهایی استاد غیر قابل تغییر است؟

بلی. نمره درس پس از تایید نهایی استاد غیر قابل تغییر است.

9-آیا نمره صفر ناشی از غیبت بیش از ۳/ ۱۶ در کلاس و غیبت در امتحان پایان ترم، از کارنامه دانشجو حذف می‌شود؟

خیر. تنها در شرایط خاص چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود، آن درس (ها) حذف می‌شود.

حذف درس (ها)

1- آیا پس از پایان بازه زمانی انتخاب واحد، امکان حذف دروس وجود دارد؟

در بازه زمانی حذف و اضافه امکان حذف حداکثر دو درس وجود دارد.

2-آیا پس از پایان زمان حذف و اضافه، امکان حذف یک درس وجود دارد؟

تنها در شرایط خاص، حذف درس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

3- آیا پس از پایان زمان حذف و اضافه، امکان حذف تمام دروس وجود دارد؟

تنها در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

4- آیا دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف درس (ها) یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس موظف به پرداخت هزینه درس است؟

بلی. دانشجوی مشمول آموزش رایگان در صورت حذف درس (ها) یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس موظف به پرداخت هزینه درس مطابق تعرفه دانشجوی شهریه پرداز است. در صورت تشخیص موجه بودن حذف درس (ها) توسط شورای آموزشی دانشگاه، دانشجوی مشمول آموزش رایگان ملزم به پرداخت شهریه متغیر درس حذف شده نیست.

5-جهت حذف نیمسال تحصیلی دانشجو باید چه اقدامی انجام دهد؟

حذف نیمسال تحصیلی با درخواست دانشجو از طریق پرتال دانشجویی و پیگیری تایید سایر مراحل درخواست، ضمن احتساب در سنوات، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات، مطابق تقویم آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

مرخصی تحصیلی

1-دانشجو دکتری تخصصی PhD حداکثر چند نیمسال تحصیلی می تواند از مرخصی تحصیلی استفاده نماید؟

دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات استفاده کند.

2-مدت مجاز استفاده از مرخصی زایمان چند نیمسال است؟

مدت مجاز مرخصی زایمان، (بدون احتساب در سنوات تحصیلی) در اختیار دانشگاه است.

3-مدت مجاز مرخصی پزشکی، چند نیمسال است؟

مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی دانشگاه، (بدون احتساب در سنوات تحصیلی) در اختیار دانشگاه است.

4-دانشجو در چه زمانی باید در خواست مرخصی نماید؟

دانشجو باید درخواست خود را قبل از شروع نیمسال تحصیلی، از طریق پرتال دانشجویی ارائه و پیگیری لازم را با تایید سایر مراحل انجام دهد.

انصراف و عدم مراجعه

1-دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل باید چه اقدامی انجام دهد؟

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل باید از طریق پرتال دانشجویی برای انصراف از تحصیل اقدام کند و مراحل بعدی را جهت نتیجه و تسویه حساب پیگیری نماید.

2-دانشجو تا چه زمانی می تواند درخواست انصراف خود را پس بگیرد؟

دانشجو مجاز است فقط یک بار و تا دو ماه پس از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد.

3-در صورت انصراف از تحصیل دانشجوی شهریه پرداز، آیا شهریه ثابت و متغیر نیمسال از وی دریافت می‌شود؟

در صورتی که درخواست انصراف قبل از شروع نیمسال تحصیلی مندرج در تقویم آموزشی دانشگاه باشد، هزینه نیمسال از وی دریافت نمی‌شود.

نکته: در صورتی که درخواست انصراف هنگام شروع نیمسال تحصیلی تا قبل از حذف و اضافه باشد، وی ملزم به پرداخت شهریه ثابت است.

نکته: در صورتی که درخواست انصراف بعد از تاریخ حذف و اضافه باشد، در صورت انتخاب واحد توسط دانشجو و یا دانشکده، شهریه ثابت و متغیر نیمسال، محاسبه و از وی دریافت می‌شود.

4-تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده چه واحدی است؟

تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

5-آیا واحدهای گذرانده شده دانشجویان انصرافی یا اخراجی که مجددا در آزمون تحصیلات تکمیلی پذیرفته می‌شوند، قابل معادل سازی است؟

دانشجویان انصرافی یا اخراجی که مجددا در آزمون تحصیلات تکمیلی شرکت کرده و پذیرفته می‌شوند، فقط واحدهای گذرانده شده در دانشگاه‌های دولتی سطح ۱ جهت پذیرش قابل بررسی است و به ازای ۶ تا ۱۲ واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی پذیرفته شدگان قبول مجدد، کاسته می‌شود.

تغییر رشته و انتقال

1-آیا در مقطع دکتری تخصصی PhD ، تغییر رشته و انتقال مجاز است؟

خیر. در مقطع دکتری تخصصی PhD ، تغییر رشته و انتقال در همان موسسه با سایر موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی مجاز نیست و ممنوع است.

2-آیا تحصیل همزمان در دوره دکتری تخصصی PhD مجاز است؟

خیر. تحصیل در دوره دکتری تخصصی PhD به صورت تمام وقت بوده و تحصیل همزمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا سایر دوره های تحصیلی ممنوع است.

شيوه نامه نقل و انتقال دانشجويان كارشناسی و دكتری عمومی

در خصوص پذيرش مهمانی و انتقالی دانشجويان كارشناسی و دكتری عمومی در دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعیه درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه ها در مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی برای سال تحصیلی 1402-1401

نکات مهم در مورد درخواست تمدید سنوات در سامانه سجاد

با توجه به اینکه دانشجویان دکتری از نیمسال 13 باید درخواست تمدید سنوات خود را از طریق سامانه سجاد وزارت علوم ثبت نمایند، لطفا دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی گروه ها به موارد ذیل توجه فرمایند:

1- دانشجویان دکتری از نیمسال 13، در هنگام ثبت درخواست تمدید سنوات خود در سامانه سجاد باید نامه استاد راهنمای محترم مبنی بر روند پیشرفت تحصیلی دانشجو، دلایل تأخیر (به صورت مبسوط) و تاریخ دقیق دفاع را بارگزاری نمایند. طبق فرم ضمیمه، استاد راهنمای محترم، نامه را تکمیل و با امضا و در سربرگ دانشکده و پس از مهر و امضای اداره آموزش دانشکده در قسمت مدارک خاص سایر بارگذاری شود.

2- صورتجلسه تصویب پیشنهاده به همراه سایر مدارک در یک فایل Pdf تهیه و در قمست مدارک خاص سایر بارگذاری شود.

3- دانشجویان دکتری گواهی پذیرش مقاله را هم باید بارگذاری کنند.

4- تاریخ ثبت درخواست در سامانه سجاد محدود به تاریخ های ذیل می باشد و بعد از آن تاریخ، درخواست ها قابل بررسی نخواهد بود:

نیمسال دوم: از اوایل دی ماه تا پایان اردیبهشت ماه

نیمسال اول: از اوایل تیر ماه تا پایان آبان ماه

آزمون جامع

1-شرایط لازم جهت شرکت در امتحان جامع چیست؟

اتمام دوره آموزشی و ثبت کلیه نمرات در کارنامه در سیستم‌ ‌ پویا (دانشجویی)

کسب نمرات بالای ۱۴ از تمام دروس دوره

کسب میانگین کل حداقل ۱۶ از تمام دروس دوره

انتخاب واحد امتحان جامع در آن نیمسال

حداقل‌ نمره زبان را اخذ و در سیستم‌ سدف توسط‌ کارشناس مدیریت آموزشی ثبت شده باشد.

در بازه انتخاب واحد (ترم اول مهرماه یا ترم دوم بهمن ماه)، درس آزمون جامع‌ انتخاب و در سیستم پویا ثبت شده باشد.

2-آیا انتخاب واحد امتحان جامع با واحد درسی و یا پایان نامه مجاز است؟

خیر. مجاز نمی‌باشد.

3-هر دانشجو در طول مدت مجاز تحصیل حداکثر چند بار می تواند در آزمون جامع شرکت نماید؟

هر دانشجو در طول مدت مجاز تحصیل حداکثر می تواند دو بار در آزمون جامع شرکت نماید.

4-شرط قبولی در امتحان جامع کسب نمره چند است؟

شرط قبولی در آزمون جامع کسب میانگین حداقل نمره ۱۶ از ۲۰ است.

5-آیا عدم شرکت در آزمون جامع به معنای مردودی است؟

بلی. همه دانشجویان پس از پایان دوره آموزشی موظف به شرکت در اولین نوبت آزمون هستند. عدم شرکت در آزمون جامع به هر دلیل (به جز مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات) به معنای مردودی است و تنها یک نوبت دیگر فرصت دارد در آزمون جامع شرکت کند.

6-آیا دانشجو در صورت عدم موفقیت در دومین آزمون جامع، اخراج می شود؟

بلی. در صورت عدم موفقیت در دومین آزمون از ادامه تحصیل دانشجو جلوگیری و دانشجو اخراج می شود. تصمیم گیری در خصوص اعاده به تحصیل دانشجو در اختیار دانشگاه است.

7-تاریخ آزمون جامع چه زمانی برگزار می‌شود؟

توسط مدیریت آموزشی دانشگاه در هر نیمسال یک بار برگزار خواهد شد که در دانشگاه فردوسی مشهد برای نیمسال اول بازه زمانی آبان ماه تا آذرماه و در نیمسال دوم سال تحصیلی بازه زمانی اردیبهشت ماه تا خرداد ماه می باشد.

8-چگونگی برگزاری آزمون جامع؟

لازم به ذکر است آزمون جامع دکتری دارای دو مرحله کتبی و شفاهی بوده و داوطلبان این آزمون می‌بایست در ابتدا در آزمون کتبی دروس تخصصی مربوط به رشته خود که توسط اساتید همان دانشگاه محل تحصیل طرح می‌شود، نیز شرکت نمایند و پس از کسب حد نصاب نمره لازم می‌توانند وارد مرحله بعد یعنی مصاحبه شفاهی شوند.

نکته: دانشجویان در صورتی که دوبار نتوانند در آزمون جامع پذیرفته شوند، پس از اعلام اداره آموزش دانشکده براساس آیین نامه آموزشی دانشگاه مشروط منجر به اخراج خواهند شد.

نکته: مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی باعث نمی‌شود که دانشجو از آزمون جامع معاف شود و آن نیمسال در دو سهمیه دانشجو برای شرکت در آزمون جامع محاسبه می‌شود.

شیوه نامه ارزیابی جامع دانشجویان دکتری
حد نصاب قبولی نمره زبان در شیوه نامه اجرایی تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد
دفاع از رساله

1-در چه زمانی دانشجو می تواند نسبت به انتخاب واحد رساله اقدام نماید؟ دانشجو در صورتیکه از پیشنهاده خود دفاع کرده باشد، مجاز به انتخاب واحد رساله می‌باشد.

2-حداقل فاصله زمانی از تصویب پیشنهاده تا تاریخ برگزاری جلسه دفاع از رساله چه مدت زمانی است؟ حداقل فاصله زمانی از تصویب پیشنهاده تا تاریخ برگزاری جلسه دفاع از رساله، چهار ماه است.

3-آیا تا زمان دفاع از رساله، دانشجو ملزم به انتخاب واحد رساله در هر نیمسال تحصیلی می‌باشد؟ بلی. تا زمان دفاع از رساله، دانشجو ملزم به انتخاب واحد رساله در هر نیمسال تحصیلی می‌باشد.

4-در چه زمانی دانشجو می تواند نسبت به درخواست مجوز دفاع اقدام نماید؟ دانشجو پس از تدوین رساله و تایید کفایت علمی آن توسط استاد(ان) راهنما و رعایت ضوابط مربوطه، می‌تواند به درخواست مجوز دفاع از رساله اقدام نماید.

5-حد فاصل زمانی لازم بين صدور مجوز دفاع و زمان انجام دفاع چه مدت است؟ حد فاصل زمانی لازم، پانزده روز کاری است.

6-آیا نمره رساله در معدل کل دانشجو محاسبه می‌شود؟ خیر. نمره رسانه در معدل کل دانشجو محاسبه نمی‌شود.

7-ارزیابی نمره رساله به چه صورت است؟

از نمره ۱۹ تا ۲۰ قبول با درجه عالی

از نمره ۱۸ تا ۱۸٫۹۹ قبول با درجه خیلی خوب

از نمره ۱۶ تا ۱۷٫۹۹ قبول با درجه خوب

کمتر از ۱۶ مردود

مراحل قبل از درخواست مجوز دفاع:

 • انجام دفاعیه از پایان نامه تا زمان و تاریخ اعلام شده در تقویم آموزشی دانشگاه (در ترم اول تا 30 بهمن ماه و در ترم دوم تا 30شهریور ماه) امکان پذیر است و پس تاریخ های ذکر شده، اجازه دفاعیه صادر نخواهد شد و دانشجو می‌بایست برای ترم جدید پایان نامه یا رساله را انتخاب و مراحله صدور مجوز دفاع را برای ترم آتی پیگیری کند.
 • کلیه اساتید محترم راهنما و دانشجویان گرامی، جهت بررسی و پایش امکان دفاع از پایان نامه، می‌بایست درخواست صدور مجوز دفاعیه خود را، الزاما 10 روز قبل از تاریخ برگزاری دفاع ارسال نمایند، تا در صورت وجود هر گونه مشکلی فرصت تصحیح و رفع مشکلات توسط دانشجو و یا استاد راهنما وجود داشته باشد.
 • در صورتی که معدل کل دانشجو تا قبل از تاریخ دفاع برای دانشجویان دکتری به کمتر از 16 رسیده باشد و یا دانشجو کلیه واحدهای درسی خودرا نگذرانیده باشد، اجازه دفاع از پایان نامه را نخواهد داشت، لذا دانشجو موظف به اتمام کلیه واحدهای درسی خود تا قبل از دفاع میباشد، در صورت داشتن کسر نمره معدل کل (معدل زیر 16) دانشجو موظف به گذراندن دروس جبرانی در یک نیمسال تحصیلی، و افزایش معدل کل خود می‌باشد و بعد از آن، اجازه دفاع از پایان نامه را خواهد داشت.
 • در هنگام بررسی درخواست صدور مجوز دفاعیه توسط دانشجو، وضعیت آموزشی دانشجو توسط حوزه تحصیلات تکمیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه دانشجو در هر ترمی انتخاب واحد پایان نامه را انجام نداده باشد، ملزم به انجام انتخاب واحد ویژه (انتخاب واحد خارج از بازه) واحد درسی پایان نامه، برای ترم هایی خواهد بود که در سامانه انتخاب واحد ننموده است.
 • براساس قوانین دانشگاهی بعد از ارائه مدارک تحصیلی دوره قبلی توسط دانشجو به دانشگاه، دانشگاه اقدام به استعلام از دانشگاه مقطع قبل به عنوان (تاییدیه تحصیلی) می‌کند. حتما چند ماه قبل از برگزاری جلسه دفاع از وصول این تاییدیه توسط دانشگاه اطمینان حاصل کنید.
 • دانشجو به خصوص دانشجویان دوره دکترای تخصصی می‌بایست کلیه مدارک و مستندات مربوط به پذیرش و چاپ مقاله، نمره زبان خود را، قبل از جلسه دفاع تحویل اداره آموزش دانشکده و مدیریت آموزشی دانشگاه جهت ثبت در سیستم آموزشی داده و نسخه ای از آن را نیز جهت ارائه در روز برگزاری دفاعیه برای داوران ونماینده تحصیلات تکمیلی حاضر در جلسه دفاعیه، آماده نماید.
 • برابر مصوبه دانشگاه و بنا به دستور معاونت محترم آموزشی و پژوهشی و مدیریت محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشجو ملزم به پرداخت کامل بدهی شهریه خود، تا قبل از صدور مجوز دفاع از پایان نامه می‌باشد. در این خصوص دانشجو می بایست از پرتال خود و از منوی مالی نسبت به مشاهده و پرداخت کامل شهریه و بدهی مالی خود، و تا قبل از ثبت درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه اقدام نماید.
 • دانشجو در صورت درخواست برگزاری جلسه دفاعیه به صورت حضوری، پس از هماهنگی با استاد راهنمای خود، حتما می‌بایست اتاق جلسات را جهت برگزاری جلسه دفاعیه، با هماهنگی امور کلاس های دانشکده، رزرو نموده و دیتا پروژکتور و سیستم رایانه را بررسی نماید.
 • تحویل گواهی نمرۀ زبان به مدیریت آموزشی دانشگاه (برای دانشجویان دکتری).
 • ثبت رساله/ پایان‌نامه در پرتال بخش پژوهشی در قالب طرح شمارۀ 3 و پیگیری آن تا مرحلۀ تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه.
 • مراجعه به استاد راهنما و چاپ «تصویب‌نامه« طرح پژوهشی در 2 نسخه و کاربرگ «دریافت اعتبار پژوهشی» در یک نسخه و تحویل به کارشناس پژوهشی جهت دریافت هزینه‌های مربوط به رساله/ پایان‌نامه.
 • تکمیل گزارش پیشرفت کار رساله/ پایان‌نامه (کاربرگ شمارۀ 5 برای دانشجویان دکتری).
 • تحویل متن نهایی رساله/ پایان‌نامه به دفتر گروه پس از تأیید استاد راهنما و مشاور تا 15 بهمن برای نیمسال اوّل و 15 شهریور برای نیمسال دوم.
 • تکمیل کاربرگ اعتبارسنجی مقاله (کاربرگ شمارۀ 6 برای دانشجویان دکتری) و تحویل به کارشناس پژوهشی دانشکده
 • گرفتن تأییدیه همانندجویی توسط استاد راهنما و بارگذاری در پرتال بخش پژوهشی، قسمت خاتمه طرح پژوهشی.
 • تکمیل درخواست مجوّز دفاع از طریق پرتال، بخش آموزشی، درخواست‌های آموزشی و بارگذاری مدارک لازم شامل: مقاله به همراه کاربرگ اعتبارسنجی مقاله، کاربرگ مجوّز دفاع (کاربرگ شمارۀ 8 برای دانشجویان دکتری).
 • جلسه دفاع پس از هماهنگی‌های لازم و تأیید داوران، توسط گروه آموزشی برگزار خواهد شد.

دانش آموختگی

1-تاریخ دانش‌آموختگی دانشجوی دکتری چه تاریخی است؟

تاریخ دانش آموختگی، روز برگزاری جلسه دفاع از رساله با کسب درجه قبولی است.

2-ملاک دانش‌آموختگی داشتن چه شرایطی است؟

ملاک دانش آموختگی، گذراندن کلیه واحدهای دوره و داشتن میانگین کل حداقل ۱۶ و دفاع قابل قبول از رساله است.

3-چنانچه دانشجویی نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، آیا گواهی به ایشان داده می‌شود؟

چنانچه دانشجویی نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، پس از تسویه حساب، فقط گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده به وی تحویل خواهد شد.

فرایند دانش آموختگی:

 • برگزاری جلسه دفاع و ارسال صورتجلسه دفاع به آموزش دانشکده
 • ثبت تاریخ فراغت از تحصیل توسط آموزش دانشکده (وضعیت دانشجویان پس از تاریخ خاتمه اصلاحات راکد خواهد شد و امکان استفاده از خدمات دانشگاه را نخواهد داشت)
 • تعیین نوع مدرک درخواستی در پرتال پویا و واریز وجه جهت ارسال پستی (از طریق لینک تسویه حساب دانش آموختگی)
 • تکمیل و اصلاحات اطلاعات خاتمه طرح توسط دانشجو بعد ازخاتمه اصلاحات (از طریق لینک طرح پژوهشی شماره سه)
 • تایید خاتمه طرح و بارگزاری صورتجلسه دفاع توسط استاد راهنما
 • ثبت نمره توسط استاد راهنما و سپس تایید آن توسط مدیر گروه ( با پیش شرط تایید طرح پژوهشی شماره سه)
 • تکمیل فرآیند خاتمه طرح پژوهشی شماره سه و تایید پایان نامه/رساله در سامانه سیماد توسط کارشناس کتابخانه
 • درخواست تسویه حساب دانش‌آموختگی توسط دانشجو ( ازطریق لینک تسویه حساب دانش‌آموختگی)

تقویم آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری

نیمسال اوّل:

 • ثبت‌نام اینترنتی و تحویل مدارک طبق اطلاعیه دانشگاه.
 • انتخاب واحد توسط اداره آموزش دانشکده انجام خواهد شد.
 • شرکت منظّم در کلاس‌های درس (غیبت بیش از سه جلسه باعث نمره صفر در کارنامه دانشجو خواهد شد).
 • شرکت در آزمون سطح‌بندی زبان.
 • شرکت در فرایند ارزشیابی دروس (در صورت عدم ارزشیابی دانشجو قادر به دیدن نمرات قبل از تأیید نهایی نخواهد بود).
 • انتخاب واحد برای نیمسال دوم از طریق پورتال (چارت درسی را از وب‌سایت گروه آموزشی دریافت و بر طبق آن انتخاب واحد نمایید).
 • شرکت در امتحانات پایان ترم (غیبت در جلسه امتحان به‌منزلۀ نمره صفر خواهد بود).

نیمسال دوم:

 • گذراندن دروس آموزشی.
 • انتخاب استاد راهنما با توجه به علاقۀ دانشجو و تخصص اعضای هیأت علمی گروه (تکمیل کاربرگ شماره 1).
 • شرکت در فرایند ارزشیابی دروس (در صورت عدم ارزشیابی دانشجو قادر به دیدن نمرات قبل از تأیید نهایی نخواهد بود).
 • انتخاب واحد برای نیمسال سوم از طریق پورتال (در صورت اتمام دروس آموزشی، آمادگی برای امتحان جامع انتخاب شود).
 • شرکت در امتحانات پایان ترم (غیبت در جلسه امتحان به‌منزلۀ نمره صفر خواهد بود).
 • پیگیری وضعیّت در آزمون سطح‌بندی زبان ( نمره قابل قبول: TOLIMO و MSRT حداقل 500، TELP: 55 و IELTS: 5)

نیمسال سوم:

 • گذراندن دروس باقیمانده آموزشی.
 • شرکت در امتحان جامع در تاریخ اعلام شده از طرف گروه.
 • انتخاب موضوع رساله با مشورت استاد راهنما و شروع مطالعه در مورد موضوع.
 • شرکت در فرایند ارزشیابی دروس (در صورت عدم ارزشیابی دانشجو قادر به دیدن نمرات قبل از تأیید نهایی نخواهد بود).
 • انتخاب واحد برای نیمسال چهارم از طریق پورتال (انتخاب آمادگی برای امتحان جامع/ در صورت قبولی در امتحان جامع انتخاب درس رساله).
 • کسب نمره زبان TOLIMO و MSRT حداقل 400، TELP: 44 و IELTS: 4 برای تصویب پیشنهاده الزامی است.

نیمسال چهارم:

 • شرکت در امتحان جامع در تاریخ اعلام شده از طرف گروه.
 • در صورت قبولی در امتحان جامع:
 • تکمیل فرم انتخاب موضوع (کاربرگ شمارۀ 2)
 • تکمیل فرم پیشنهاده زیر نظر استاد راهنما و ارائۀ به گروه آموزشی جهت تصویب (فرم پیشنهاده از وب‌سایت گروه دریافت شود- تکمیل کاربرگ شمارۀ 3).
 • تکمیل طرح پژوهشی شماره3 از طریق پورتال.
 • ثبت پیشنهاده در سایت ایرانداک.
 • ارائه گزارش پیشرفت رساله (کاربرگ شمارۀ 5).
 • انتخاب واحد درس رساله برای نیمسال پنجم.

نیمسال پنجم تا نهم:

 • انجام امور تدوین رساله .
 • ارائه گزارش پیشرفت رساله (کاربرگ شمارۀ 5).
 • انتخاب واحد درس رساله برای نیمسال بعد
 • حداکثر سنوات تحصیلی دورۀ دکتری 9 نیمسال می‌باشد.

نیمسال دهم:

 • انجام امور تدوین رساله .
 • ارائه گزارش پیشرفت رساله (کاربرگ شمارۀ 5).
 • ارائۀ رساله به گروه در صورت اتمام کار رساله (کاربرگ شمارۀ 8- مجوّز دفاع)
 • درخواست مجوّز دفاع (از طریق پورتال، بخش آموزشی، درخواست‌های آموزشی).
 • درخواست تمدید سنوات برای نیمسال بعد در صورت عدم اتمام کار رساله (از نیمسال یازدهم به بعد تمدید سنوات برای دانشجویان روزانه منوط به اخذ شهریه خواهد بود).
 • انتخاب واحد درس رساله برای نیمسال بعد در صورت عدم برگزاری جلسه دفاع از رساله

از نیمسال دهم به ‌بعد :

 • درخواست تمدید سنوات برای نیمسال بعد در صورت عدم اتمام کار رساله (از نیمسال یازدهم به بعد تمدید سنوات برای دانشجویان روزانه منوط به اخذ شهریه خواهد بود).

شرایط و ضوابط احراز بسندگی زبان خارجی دانشجویان دکتری

شرایط و ضوابط احراز بسندگی زبان خارجی دانشجویان دکتری

نکته1: چنانچه دانشجو در بدو ورود به دوره دکتری نمره قبولی آزمونهای زبان خارجی مندرج در جداول شماره 2 ،3و 4 را که حداکثر دو سال پیش ازتاریخ ورود به دوره دکتری اخذ نموده را ارائه نماید بسندگی زبان وی مورد تایید خواهد بود.جدول

 نکته2:در غیر اینصورت، باید تا قبل از آزمون جامع نسبت به ارائه مستندات بسندگی زبان بر اساس این دستورالعمل اقدام نماید تا مجوز شرکت در آزمون جامع را کسب نماید.

نکته3:برای تایید بسندگی، تحقق یکی از موارد زیر کفایت مینماید.

 • ارائه معرفینامه از استاد راهنمایِ اول مبنی بر بسنده بودن مهارت زبان خارجی دانشجو، بارگذاری اسناد و مدارکی دال بر صلاحیت زبان خارجی به تناسب زبان دوم دانشجو در بخش مربوطه پرتال پویا توسط دانشجو و تایید مستندات آن توسط معاونت آموزشی دانشگاه.
 • برای تحقق این مورد رعایت یکی از بندهای زیر الزامی است:

الف: چنانچه زبان دوم مورد تایید، مطابق با رشته تحصیلی دانشجو، انگلیسی یا فرانسه یا عربی باشد، دانشجو باید به تناسب زبان دوم خود حداقل یک مقطع تحصیلی را در یکی از دانشگاههای مورد تایید وزارت عتف در کشورهای انگلیسی زبان، فرانسه زبان یا عرب زبان تحصیل کرده باشد.

ب: چنانچه زبان دوم مورد تایید،مطابق با رشته تحصیلی دانشجو،انگلیسی یا فرانسه یا عربی باشد،دانشجو باید به تناسب زبان دوم خود حداقل سه سال آخر دوره دبیرستان خود را در مدارس غیرفارسی زبان کشورهای انگلیسی زبان، فرانسه زبان یا عرب زبان به تحصیل پرداخته باشد.

پ: چنانچه دانشجویان رشته حقوق، مدرک زبان عربی را به عنوان زبان دوم ارائه نمایند.

ت: دانشجو در آزمونهای زبان دانشگاههای سطح یک کشور (دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تبریز، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه شیراز، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان) شرکت و حداقل 60 درصد نمره کل این آزمونها را کسب کرده باشد.

ج: چنانچه دانشجویان ورودی 1401 و پیش از آن برای دفاع از رساله و دانشجویان ورودی 1402 و بعد از آن، قبل از آزمون جامع، دامنه نمره مشخص شده در جدول شماره 1 (که کمتر از نمرات جدول شماره 3 است) را کسب نموده باشند.جدول 2نکته4: حضور دانشجو در دوره‌های توانمندسازی زبان خارجی و دریافت گواهی اتمام موفقیتآمیز دوره براساس بندهای زیر:

 • دوره‌های توانمندسازی حداکثر یکساله (300 ساعت) میباشد.
 • این دوره ها از طریق کالج دانشگاه فردوسی مشهد و با تأیید مسئول امور زبانهای خارجی دانشگاه برگزار می شود.
 • دانشجو در آزمون پایان دوره شرکت و حداقل 70 درصد نمره را اخذ کند.
 • هزینه شرکت در این دورهها بر عهده دانشجو میباشد.

تبصره 1 - گواهی دانشجویانی که در دوره‌های توانمندسازی زبان خارجی دانشگاه شرکت نکرده‌اند اما در آزمون پایان دوره شرکت و حداقل 70 درصد نمره را اخذ کند، مورد قبول میباشد.

نکته5: ( کسب حداقل 80 درصد نمره درس زبان عمومی آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سازمان سنجش و آموزش کشور در سال پذیرش ( با توجه به محدودیت در سنجش مهارتهای زبانی این آزمون).

نکته6: ( کسب نمره قبولی در یکی از آزمونهای معتبر درج شده در جداول شماره 2 ، 3 و 4 مطابق با سال ورود دانشجو (در دوره دکتری).

نکته7: کسب نمره 70 از 100 نمره آزمون سامفای دانشگاهی برای شرکت در آزمون جامع دانشجویان غیر ایرانی ضروری است و جایگزینی برای زبان دوم نمی‌باشد.

نکته8: این دستورالعمل از شروع سال تحصیلی 1403 - 1402 برای تمامی دانشجویان دکتری ورودی سال 1402دانشگاه فردوسی مشهد لازم ا‌لاجرا است و مصوبات پیشین در مورد آزمون بسندگی زبان خارجی از مهرماه 1402 ملغی میگردد.

تبصره 1 - در خصوص ورودی‌های پیش از مهرماه 1402 ، تمامی آیین نامه‌ها و شیوه‌نامه های قبلی کما فی‌سابق اجرا خواهد شد.