برگزاری جلسه دفاع رساله

 ارائه دهنده : علي نوفرستي

عنوان : «بازتعريف سازمان آموزشي و مولفه‌هاي بنيادين آن بر اساس مباني عصب پديدارشناختي تربيت»

مقطع و رشته تحصيلي: دانشجوی دکتری مديريت آموزشي

زمانروز شنبه مورخ  1403/04/02 ساعت: 8

mr. noferesti