برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : مريم ميرحسيني

عنوان : «بررسي حافظه‌كاري اجتماعي در دانشجويان باعلايم اضطراب اجتماعي»

مقطع و رشته تحصيلي: ارشد رشته روان‌شناسي شناختي

زمان  : روز شنبه  مورخ  1403/04/16 ساعت: 10

ms. mir hos