برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : زهرا خياط

عنوان : «اثر بخشي روش‌ تدريس مسئله محور بر مهارت پرسشگري و عزت‌نفس دانش‌آموزان پايه يازدهم»

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد روان شناسي تربيتي

زمان : روز دوشنبه مورخ 1403/2/24 ساعت : 10

khayat