برگزاری جلسه دفاع رساله

 ارائه دهنده : فاطمه ذاكري فرد

عنوان : «واكاوي راهبردهاي استدلالي دانشجويان تحصيلات تكميلي در فرايند اطلاع يابي بر مبناي الگوي اطلاع يابي شريت وهمكاران»

مقطع و رشته تحصيلي : دانشجوي دكتری علم اطلاعات و دانش شناسي

زمان : روز يکشنبه مورخ  1403/2/9 ساعت:10zakerifard