برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : فاطمه طهماسبي جاغرق

عنوان : « رابطه فرزندپروي ادراك شده حامي خودمختاري و سبك هاي هويت در نوجوانان دختر: نقش واسطه اي تفكر تاملي»

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد روان شناسي تربيتي

زمان : روز چهارشنبه مورخ 1403/4/6ساعت: 10  

ms. tahmasbi