برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : هانیه درویشی

عنوان : «اثربخشي مشاوره‌گروهي ذهن‌آگاهي بر اعتماد و بخشش زنان داراي ناسازگاري‌زناشويي»

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد مشاوره خانواده

زمان : روز دوشنبه مورخ  1403/04/11 ساعت: 12

ms. darvishi