برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : فاطمه محمدكاظم

عنوان : «اثر بخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي براساس الگوي شناخت اجتماعي اوزنوف برهمدلي و پرخاشگري كودكان پيش دبستاني»

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد روان شناسي تربيتي

زمان : روزيك شنبه مورخ 1403/3/6ساعت: 9mohamadkazem