1. اخبار
  2. کنفرانس ها و همایش ها
  3. اطلاعیه های دفاع
  4. مقالاتJCR هیات علمی
  5. اطلاعیه های آموزشی
08 Jan 2022

مقاله آقای دکتر مشهدی و دکتر ملکی و دکتر طباطبایی که در مجله  Neuropsychological Rehabilitation [ ... ]

04 Jan 2022

مقاله سرکارخانم دکتر رضوان حسین قلی زاده و همکاران که در مجله  Educational Management Administration [ ... ]

17 Nov 2021

مقاله آقای دکتر مشهدی و همکاران که در مجله  Neuropsychology: Child – (IF=1.493) در سال 2021 منتشر [ ... ]

10 Nov 2021

مقاله آقاي دكتر حسین شاره و همکاران كه در مجله (JCR=Q2)-Psychotherapy Research در سال 2021 منتشر [ ... ]

02 Nov 2021

مقاله آقاي دکتر كاظم رسول زاده طباطبايي كه در مجله JOURNAL for the SCIENTIFIC STUDY of RELIGION در [ ... ]

23 Oct 2021

 مقاله آقاي دكتر مجتبي كفاشان كاخكي و همكاران كه در مجله (JCR=Q3)-The Electronic Library در [ ... ]